Frequesntly Asked Questions (FAQ)

What is Itspic

Itspic is a Free Image Hosting site powered by Chevereto platform

What file types are supported?

Images of the file types JPG, GIF, BMP and PNG are supported.

What is the maximum file size?

The maximum file size is currently set to 100MB... Depending on demand, we may increase this limit in the future. Feel free to contact us.

How long are images stored?

There are no time limits on your images. Your images will not be deleted. However, there are exceptions, please read our TOS

Are there bandwidth limitations for inline linking (hotlinking)?

Absolutely not

I found a bug or have a suggestion. How do I contact you?

Please use the Contact Form

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 50 MB